Lubov 文本歌词

Lubov-Юлия Савичева
mi shie ya le dang sa si-mu-gu gou long.
in nei nang si dou-juan nan ma ne ber qia
yang na si-bu-la qiu sa to bo you sino
ber-lou-xia wai ber-lou-xia bai
lu-bi lu-bi
li qi wo long li qi-gu nei li bei xi-nei la hao le day
li sing no you sei-si-teng nei si nai bei shi-nei leng nu xiu bei
na xia ba na si-bei lei shua lu won xiong na-si bala
we ben silo xiu ni a-la-siyou-biu-la
dei xiu jua mei lu mo nei bo nei man-xu
yi di leng shi-nai de ni shi-ni te-mo yi he qia
xia-si-ter xiu ti ga yan nei dou juan neixu
di-o di en
ya o na
lubi lubi
li qi wo long li qi-gu nei li bei xi-nei la hao le day
li sing no you sei-si-teng nei si nai bei shi-nei leng nu xiu bei
na xia ba na si-bei lei shua lu won xiong na-si bala
we ben silo xiu ni a-la-siyou-biu-la
li qi wo long li qi-gu nei li bei xi-nei la hao le day
li sing no you sei-si-teng nei si nai bei shi-nei leng nu xiu bei
na xia ba na si-bei lei shua lu won xiong na-si bala
we ben silo xiu ni a-la-siyou-biu-la
li qi wo long li qi-gu nei li bei xi-nei la hao le day
li sing no you sei-si-teng nei si nai bei shi-nei leng nu xiu bei
na xia ba na si-bei lei shua lu won xiong na-si bala
we ben silo xiu ni a-la-siyou-biu-la

Lubov LRC歌词

[00:00:00] Lubov-Юлия Савичева
[00:09:00] mi shie ya le dang sa si-mu-gu gou long.
[00:14:00] in nei nang si dou-juan nan ma ne ber qia
[00:20:00] yang na si-bu-la qiu sa to bo you sino
[00:26:00] ber-lou-xia wai ber-lou-xia bai
[00:32:00] lu-bi lu-bi
[00:37:00] li qi wo long li qi-gu nei li bei xi-nei la hao le day
[00:43:00] li sing no you sei-si-teng nei si nai bei shi-nei leng nu xiu bei
[00:48:00] na xia ba na si-bei lei shua lu won xiong na-si bala
[00:53:00] we ben silo xiu ni a-la-siyou-biu-la
[01:00:00] dei xiu jua mei lu mo nei bo nei man-xu
[01:05:00] yi di leng shi-nai de ni shi-ni te-mo yi he qia
[01:11:00] xia-si-ter xiu ti ga yan nei dou juan neixu
[01:17:00] di-o di en
[01:19:00] ya o na
[01:23:00] lubi lubi
[01:28:00] li qi wo long li qi-gu nei li bei xi-nei la hao le day
[01:33:00] li sing no you sei-si-teng nei si nai bei shi-nei leng nu xiu bei
[01:39:00] na xia ba na si-bei lei shua lu won xiong na-si bala
[01:44:00] we ben silo xiu ni a-la-siyou-biu-la
[02:19:00] li qi wo long li qi-gu nei li bei xi-nei la hao le day
[02:24:00] li sing no you sei-si-teng nei si nai bei shi-nei leng nu xiu bei
[02:29:00] na xia ba na si-bei lei shua lu won xiong na-si bala
[02:35:00] we ben silo xiu ni a-la-siyou-biu-la
[02:40:00] li qi wo long li qi-gu nei li bei xi-nei la hao le day
[02:45:00] li sing no you sei-si-teng nei si nai bei shi-nei leng nu xiu bei
[02:51:00] na xia ba na si-bei lei shua lu won xiong na-si bala
[02:56:00] we ben silo xiu ni a-la-siyou-biu-la

下载歌词 在线试听